rehab dumbellpress 42×50+50kg + 4x270kg 91cm grip

rehab dumbellpress 42×50+50kg + 4x270kg 91cm grip


playing around in the gym.