PWLFT VLOG E1 — Raw Kyykky 220kg x 8, Maastaveto 225kg x 10

PWLFT VLOG E1 — Raw Kyykky 220kg x 8, Maastaveto 225kg x 10