Elixia Sello

Elixia Sello

Leppävaarankatu 3-5 Kauppakeskus Sello
02600 Espoo
puh. 09 849 3500
www.elixia.fi