Johanna Kankus 2×140, 1×145 kg

Johanna Kankus 2×140, 1×145 kg