Cage 27 Nyyssonen vs Marttinen

Cage 27 Nyyssonen vs Marttinen


Mikael Nyyssönen vs. Tommi Marttinen.