220kg ja 2x210kg kyykky

220kg ja 2x210kg kyykky


Otsikko. +10Kg PR.